Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. [ 224 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Autor Wiadomość
#221 PostWysłany: 19 Maj 2022 10:09 

Rejestracja: 16 Paź 2015
Posty: 3817
platynowy
Cytuj:
Od tak obliczonego odszkodowania i zadośćuczynienia sąd odjął po 5000 euro odszkodowania uzyskanego od linii lotniczych na podstawie unijnego rozporządzenia nr 261/2004.
Zapewne każdy po 600 euro

Zamieszczone w innym temacie na forum

https://www.rp.pl/ubezpieczenia-i-odszk ... ompensowac
Góra
 Relacje PM off  
 
#222 PostWysłany: 04 Cze 2022 20:55 

Rejestracja: 26 Paź 2012
Posty: 2237
Loty: 129
Kilometry: 292 570
niebieski
Niezależnie jednak od tego, nie sposób nie zauważyć, że skoro przewoźnikowi doskonale znane były procedury, które należy wdrożyć w przypadku zderzenia samolotu z ptakiem, to przewoźnik winien był zapewnić obecność wykwalifikowanych mechaników na miejscu w S.. Okoliczności zatem dokonania zbyt późnego przeglądu, jak też niezapewnienia niezbędnej obsługi na miejscu obciążają stronę pozwaną jako przewoźnika, który odpowiada za organizację lotu i z całą pewnością nie mogą obciążać pasażerów i powodować zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika. Powyższe okoliczności, w ocenie Sądu, świadczą o niewłaściwej organizacji działalności przewoźnika. Dowodzą, że pozwana spółka nie była w ogóle przygotowana na podjęcie środka zaradczego w postaci, koniecznego w tej sytuacji, przeglądu maszyny. Nie była bowiem w stanie zorganizować niezbędnych czynności umożliwiających start samolotu.

V Ca 691/21
_________________
Image
Góra
 Relacje PM off
bonifacy lubi ten post.
 
 
#223 PostWysłany: 13 Sie 2022 21:07 

Rejestracja: 26 Paź 2012
Posty: 2237
Loty: 129
Kilometry: 292 570
niebieski
Jeśli złożysz wniosek do Rzecznika, a nie jest on właściwy to i tak przerwałeś bieg przedawnienia. To jest gamechanger.

W związku z tym, że złożona reklamacja nie odniosła oczekiwanego skutku, powodowie podjęli kolejne działania by uzyskać należne odszkodowanie. W tym celu zwrócili się do Rzecznika Praw Pasażerów o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu.
Jak stanowi art. 205a ustawy Prawo lotnicze, przy Prezesie Urzędu działa Rzecznik Praw Pasażerów prowadzący postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich między pasażerem a przewoźnikiem lotniczym - w zakresie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE – w przypadku lotów wykonywanych z lotnisk znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz lotów z krajów trzecich na te lotniska, obsługiwanych przez wspólnotowych przewoźników lotniczych (ust. 1). W zakresie, o którym mowa powyżej Rzecznik Praw Pasażerów jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) oraz osobą prowadzącą to postępowanie w rozumieniu tej ustawy (ust. 2). Datą wszczęcia sporu pozasądowego, jest dzień doręczenia Rzecznikowi Praw Pasażera skargi pasażera, obejmującej co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, wniesionej nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia złożenia reklamacji u przewoźnika lotniczego (ust. 8). W przypadku, gdy skarga pasażera dotyczy lotów innych niż określone powyżej (w ustępie pierwszym) Rzecznik Praw Pasażera pozostawia skargę bez rozpoznania i niezwłocznie informuje pasażera o organie lub podmiocie właściwym do rozpatrzenia skargi (ust.13). Przywołany powyżej artykuł w ustępie 17 wymienia przesłanki, które uprawniają Rzecznika do wydania decyzji o odmowie prowadzenia postępowania, zaś w ustępie 18 wskazuje, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
Art. 33 wskazanej powyżej ustawy stanowi, że wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta (ust. 1). Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, wskazanie rodzaju postępowania, zgodnie z wyborem wnioskodawcy oraz jego podpis (ust. 2). Datą wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dzień doręczenia podmiotowi uprawnionemu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spełniającego wymagania, o których mowa powyżej (ust. 3), przy czym podmiot uprawniony niezwłocznie przekazuje stronom sporu potwierdzenie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spełniającego ustawowe (powyższe) wymagania (ust. 4).
Warto zaznaczyć, że art. 205a ustawy Prawo lotnicze rozróżnia sytuację „postawienia skargi bez rozpoznania” oraz „odmowy prowadzenia postępowania” (ust. 17). Analiza przesłanek warunkujących oba rozstrzygnięcia prowadzi do wniosku, że w pierwszym przypadku z pewnością mamy do czynienia z wszczęciem postępowania przed Rzecznikiem Praw Pasażerów. Organ ten bowiem pozostawia skargę bez rozpoznania w przypadku, gdy konsument zwrócił się o pomoc w rozstrzygnięciu sporu z przedsiębiorcą lotniczym, jednak stan faktyczny sprawy sprawia, że właściwy do rozpoznania skargi jest „odpowiednik” Rzecznika, urzędujący w Państwie C., z którego miał odbyć opóźniony lot. Nie dochodzi o oceny merytorycznej skargi – w przeciwieństwie do rozstrzygnięcia w postaci odmowy prowadzenia postępowania. W takim przypadku Rzecznik informuje konsumenta o tym jaki podmiot jest właściwy do podjęcia działań w sprawie pasażera, przy czym informacja ta musi zostać przekazania niezwłocznie. Tego rodzaju rozwiązanie legislacyjne ma na celu wskazanie konsumentowi podmiotu uprawnionego do rozstrzygnięcia sporu pasażera i przewoźnika. Nie ma wątpliwości, że konsument ma prawo nie znać danych (nazwy, adresu) właściwej instytucji działającej na terenie danego Państwa Członkowskiego. Krajowy Rzecznik jest podmiotem kompetentnym do wskazania właściwej drogi do dochodzenia swych praw przez konsumenta. Od tego ostatniego zależy, czy po uzyskaniu takiej informacji podejmie stosowne działania przed organem zagranicznym, czy też zwróci się do „macierzystego” sądu. Warto zaznaczyć, że owe informacje Rzecznik przekazuje niezwłocznie, a zatem tak by nie pozbawić konsumenta prawa do uzyskania rekompensaty – np. na skutek przedawnienia.
W tym miejscu należy wskazać, że powyższej wykładni nie może zmienić treść § 7 Regulaminu pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich przez Rzecznika Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 kwietnia 2019 r. (zm. 31 lipca 2019 r., zm. 29 listopada 2019r., zm. 4 czerwca 2020 r., zm. 7 lipca 2020 r.). Nie sposób bowiem zaakceptować sytuacji, w której to regulamin modyfikuje treść przepisów ustawy, a które bezpośrednio wpływają na prawa pasażera w zakresie prawa cywilnego – tj. przedawnienia roszczenia. Cytowany powyżej regulamin prowadzi bowiem do tego, że rozróżnienie poczynione przez ustawodawcę zostaje usunięte, a przecież – jak wynika z dyrektywy zakazu wykładni synonimicznej – różnym zwrotom ustawowym nie należy nadawać tego samego znaczenia.
Powyższe rozważania wiążą się z tym, że w art. 36 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich wskazano, że wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Przepis ten stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie (...) w sporach konsumenckich). Przepis dyrektywy zakłada bowiem, że Państwa członkowskie zapewnią, aby upływ terminu przedawnienia w trakcie postępowania (...), którego wynik nie jest wiążący, nie pozbawiał stron, które próbują rozwiązać spór, możliwości wszczęcia w późniejszym czasie postępowania sądowego dotyczącego tego sporu.
Warto dodać, że cytowana powyżej ustawa nie zna pojęcia „pozostawienia skargi bez rozpoznania”. Nadto w art. 205a ust 18 ustawy Prawo lotnicze wskazano, że jedynie w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
W okolicznościach tej sprawy powodowie zwrócili się do Rzecznika Praw Pasażerów niezwłocznie po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji przez przewoźnika, tj. 25 sierpnia 2019 roku. Odpowiedź w sprawie wniosku o pozasądowe rozwiązanie sporu pasażerskiego nadeszła dopiero 4 sierpnia 2020 roku, a zatem po niemal roku. Warto w tym miejscu powtórzyć, że ustawodawca nakazał organowi udzielnie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania niezwłocznie (art. 205a ust. 13 ustawy Prawo lotnicze). Powodowie zwrócili się ponownie do przewoźnika natychmiast po uzyskaniu informacji od Rzecznika, tj. 3 sierpnia 2020 roku i 8 sierpnia 2020 roku. Nie bez znaczenia jest fakt, że wszelkie wiadomości kierowane do pozwanego pozostawały bez reakcji. Takie postępowanie należy ocenić jako nielojalne wobec konsumenta, który czyni starania o uzyskanie rekompensaty za opóźniony lot. Finalnie powodowie złożyli pozew w dniu 14 sierpnia 2020 roku, a zatem rok, dwa miesiące i 12 dni po dacie lotu.
Mając na uwadze powyższe należy przenieść rozważania do podstaw wprowadzenia instytucji przedawnienia roszczeń. Podstawowym celem przedawnienia jest usunięcie stanu niepewności prawnej w sytuacji, gdy uprawniony przez długi czas nie realizuje przysługujących mu praw podmiotowych, przybierających postać konkretnych roszczeń. Pragmatycznym celem przedawnienia jest natomiast mobilizacja wierzyciela, aby wykonał swoje prawo podmiotowe, korespondująca z trudnościami dowodowymi związanymi z dochodzeniem roszczeń (M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2019, komentarz do art. 117 k.c., teza 1 i 2, Legalis).
Aktywna postawa powodów – jednej strony oraz bierność pozwanego i Rzecznika – z drugiej, świadczy o tym, że nie ma żadnych podstaw do uznania roszczenia za przedawnione.
W okolicznościach tej sprawy dwukrotnie doszło do przerwania biegu przedawnienia. Pierwszy raz – z chwilą złożenia reklamacji (19 lipca 2019 roku – potwierdzenia odbioru k. 17). Przedawnienie zostało zawieszone na 30 dni, kiedy to pozwany przewoźnik miał czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację (art. 205c ustawy Prawo lotnicze). Drugi raz – z chwilą złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu (25 sierpnia 2019 roku k. 12).
_________________
Image
Góra
 Relacje PM off  
 
#224 PostWysłany: 28 Wrz 2022 13:12 

Rejestracja: 26 Paź 2012
Posty: 2237
Loty: 129
Kilometry: 292 570
niebieski
Choć zderzenie statku powietrznego z ptakiem stanowi okoliczność o charakterze nieprzewidywalnym i zewnętrznym, które nastąpiło bez woli przewoźnika, to ustalenie powyższego nie jest jednak wystarczające dla automatycznego przyjęcia, że pozwany zobowiązany do przeprowadzenia kontroli technicznej samolotu, podjął wszelkie racjonalne środki w celu uniknięcia bądź zminimalizowania opóźnienia kolejnego rejsu."
_________________
Image
Góra
 Relacje PM off
2 ludzi lubi ten post.
 
 
 [ 224 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: CommonCrawl [Bot] oraz 5 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

  
phpBB® Forum Software © phpBB Group