Rezerwacja telefoniczna: +48 32 728 30 63Reklama | Wyszukiwarka www.eSKY.pl

Regulamin usługi spolecznosc.fly4free.pl i Fly4free.pl/forum

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.fly4free.pl

§ 1
Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.fly4free.pl prowadzonego przez „KL Agencja Verbum”, ul Alternatywy 6/107, 02-775 Warszawa, zarejestrowany, NIP 951-181-15-43, REGON 140005552.

§ 2
Definicje
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Użytkownik – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z Usług Serwisu;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
4) Konto (Konto Użytkownika) – podstrona Serwisu, w ramach której Użytkownik ma możliwość korzystania z dodatkowej (w stosunku do niezarejestrowanych Użytkowników) funkcjonalności Serwisu,
5) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
6) Forum – funkcjonalność Serwisu dostępna pod adresem http://www.fly4free.pl/forum/ w której Użytkownicy mogą wymieniać poglądy i prowadzić dyskusje,
7) Moderator – osoba strzegąca porządku w powierzonym mu dziale Forum. Moderator może w określonych przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować Posty lub tematy Użytkowników,
8) Post – informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na Forum przez Użytkownika,
9) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika;
10) Serwis Internetowy (dalej także jako „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http:/www.fly4free.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usług;
11) Strona – Wydawca lub Użytkownik;
12) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Wydawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;
13) Wydawca – „KL Agencja Verbum”, ul Alternatywy 6/107, 02-775 Warszawa, zarejestrowany, NIP 951-181-15-43, REGON 140005552;

§ 3
Ogólne warunki korzystania z Serwisu
1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja warunków Regulaminu.
2. Wydawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi, w ramach których istnieje możliwość:
1) przeglądania treści Serwisu,
2) dokonywania oceny komentarzy zamieszczonych w Serwisie, przyznając komentarzowi „+” albo „-„,
3) przesłania do redakcji Wydawcy informacji w celu umieszczenia tych informacji w Serwisie,
4) zapisania się do usługi newslettera,
5) komentowania niektórych treści Serwisu,
6) korzystania z forum Użytkowników,
7) prowadzenia bloga w ramach Serwisu, tj. publikowania własnych treści w swojej subdomenie Serwisu,
8) publikowania zdjęć (limit 100 zdjęć, zwiększany na życzenie),
9) prowadzenia pamiętnika lotów wraz z mapą lotów,
10) wysyłania prywatnych wiadomości do innych Użytkowników, odbierać prywatne wiadomości,
11) korzystania z Konta Użytkownika.

3. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej nie wymaga Rejestracji.
4. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 5-11 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z pełnej Infrastruktury Serwisu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Serwisu, a także w każdym przypadku po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu.
6. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
7. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§ 4
Obowiązki Użytkownika

Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
1) korzystania z Usług oferowanych przez Wydawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowieniami Regulaminu,
2) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
3) niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 5
Treść Serwisu
Treść Serwisu i jej przeglądanie

1. Wydawca zajmuje się prowadzeniem Serwisu, w którym umieszczane są różnego rodzaju informacje lub oferty innych podmiotów (dalej także, jako „Oferty”), a głównym celem Serwisu jest edukacja Użytkowników, jako podróżnych lub pasażerów linii lotniczych, a także udostępnienie miejsca w Serwisie na przedstawianie różnego rodzaju informacji i ofert, które są dostarczane przez Użytkowników, Wydawcę oraz inne podmioty, w przez podmioty organizujące programy afiliacyjne, których uczestnikiem jest Wydawca.
2. Umieszczone w Serwisie oferty i informacje mają jedynie charakter informacyjny, nigdy nie stanowią oferty Wydawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a ich prawdziwość i aktualność nie jest weryfikowana przez Wydawcę. Oferty mogą zawierać zdjęcia w postaci zrzutów ekranu, a także zawierać linki przekierowujące programów afiliacyjnych do podmiotów współpracujących.
3. Wydawca nigdy nie jest stroną umów w przedmiocie ofert przedstawionych w Serwisie, są nimi zawsze linie lotnicze, biura podróży lub inne podmioty, których oferty są przedstawione w Serwisie.
4. Ze względu na dynamikę zmian cen na rynku biletów lotniczych, a także w oparciu o całokształt zasad w Regulaminie, Wydawca nie jest w stanie zagwarantować, że podane w Ofertach ceny będą aktualne w momencie dokonywania rezerwacji przez Użytkownika. Sugerujemy dokładne sprawdzenie wszystkich warunków rekomendowanej Oferty przed jej zakupem, a także warunków świadczenia usług podmiotów z którymi umowa ma zostać zawarta.

Komentowanie treści

5. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może komentować Oferty udostępniane w Serwisie.
6. Dodając komentarz Użytkownik powinien zapewnić, aby spełniał on warunki określone w § 4, a także aby nie był w żaden sposób obraźliwy.
7. Komentarze są zawsze prywatnymi opiniami Użytkowników.
8. Komentarze Użytkowników są moderowane przez Wydawcę przed lub po ich publikacji.
9. Komentarze nie spełniające warunków określonych w § 4, obraźliwe lub naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zawierające spam lub treści reklamowe są kasowane.
10. Komentarze oceniane negatywnie są ukrywane (pojawia się wówczas komunikat: „Komentarz ukryty ze względu na zbyt dużą liczbę ocen negatywnych”). Jeżeli osoba, która umieściła usunięty komentarz ma co do tego zastrzeżenia, może je zgłosić Wydawcy, który takie zastrzeżenie niezwłocznie rozpatrzy.

§ 6
Konto Użytkownika

1. Użytkownik Serwisu może z poziomu strony głównej, jak i każdej z podstron Serwisu dokonać Rejestracji.
2. Do Rejestracji wymagane jest podanie nazwy Użytkownika, hasła oraz adresu e-mail.
3. Istnieje możliwość założenia Konta Użytkownika z wykorzystaniem mechanizmu FB Connect – tj. pobrania za pośrednictwem FB Connect ww. niezbędnych informacji z profilu Użytkownika w serwisie www.facebook.com.
4. Każdy Użytkownik rejestrując Konto Użytkownika otrzymuje swoją własną podstronę w serwisie dostępną pod adresem url według wzoru: nazwa użytkownika.fly4free.pl
5. W przypadku, gdy w wyjątkowych sytuacjach Wydawca nie będzie w stanie utworzyć strony domowej Użytkownika zgodnej z nazwą Użytkownika każdorazowo, z wyprzedzeniem, poinformuje o tym fakcie Użytkownika i zaproponuje mu alternatywne rozwiązanie.
6. Korzystając z Konta Użytkownika Użytkownik może przesyłać z pośrednictwem Serwisu prywatne wiadomości do innych Użytkowników Serwisu posiadających Konto Użytkownika.

Podstrona Użytkownika / Społeczność

7. Użytkownik na swojej podstronie może prowadzić blog, umieszczać zdjęcia, a także udostępnione są informacje:
1) dotyczące odbytych lotów.
2) w zakresie ocen,
3) statystyczne,
4) dotyczące odwiedzonych lotnisk,
5) dotyczące linii lotniczych, z których korzystał Użytkownik,
6) dotyczące tras lotów.
8. Usługa Społeczność, realizowana m.in. poprzez Podstronę Użytkownika, przeznaczona jest wyłącznie do publikacji treści związanych z podróżami, turystyką, transportem. Wpisy i zdjęcia sprzeczne z § 4, a także niepowiązane z ww. tematem będą kasowane, a Użytkownicy nagminnie łamiący tę zasadę będą mieli blokowany dostęp do Usług poprzez blokadę Konta Użytkownika i danych rejestrowych.
9. Usługa Społeczność udostępnia mechanizm tworzenia publicznie dostępnego kalendarza lotów Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie udostępniania publicznie danych dotyczących swoich podróży lotniczych powinien zmienić ustawienia prywatności w Koncie Użytkownika,
10. Usługa Społeczność udostępnia mechanizm służący do ocen linii lotniczych i lotnisk przez Użytkowników serwisu.

§ 7
Forum Użytkowników

1. Forum służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie poszczególnych działów tematycznych poprzez zamieszczanie postów („dalej „Posty”).
2. Posty sprzeczne z § 4, a także Posty które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw innych osób będą kasowane przez Wydawcę.

Zasady korzystania z Forum

3. Każdy Użytkownik Forum zobowiązany jest do wypowiadania swojego zdania w sposób kulturalny, nie obrażając innych użytkowników i nie używając języka uznawanego za wulgarny. Użytkownicy zobowiązani są także o przestrzegania norm wypracowanych przez społeczność Forum (Użytkowników).
4. Użytkownicy Forum zobowiązani są komunikować się poprawnym językiem polskim, zachowując staranność wypowiedzi. Posty zawierające dużą liczbę błędów ortograficznych, niezrozumiałe, niechlujne mogą powodować przyznanie ostrzeżenia.
5. Posługiwanie się jakimkolwiek rodzajem kodowania Postów dozwolone jest tylko w specjalnie do tego przeznaczonym dziale.
6. Użytkownicy zobowiązani są do starannego doboru publikowanej treści Postów, jej sensowności i zgodności z tematyką Forum, użycia wyszukiwarki przed publikacją tematu, który może być duplikatem i zapoznania się ze strukturą działów, jak również publikacji treści dopasowanej tematycznie do określonego działu.
7. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu subforów i określonych wątków. Informacje o zasadach znajdują się na wyróżnionym tle nad postami, bądź stanowią pierwszy wpis w wątku.
8. Użytkownik nie może na Forum bez zgody Wydawcy prowadzić jakiejkolwiek działalności reklamowej, promocyjnej bądź komercyjnej, z wyjątkiem specjalnie wydzielonych do tego typu działań tematów typu: „poleć nam bloga”. W przypadku chęci podjęcia działalności reklamowej zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail forum@fly4free.pl.
9. Forum nie jest platformą handlową. Dział giełda dopuszcza możliwość informowania przez publikację postu tamże o przedmiotach związanych z tematyką forum, które użytkownicy sprzedają bądź chcą kupić. Wskazane jest jednak przeprowadzanie transakcji przez służące do tego platformy internetowe.
10. Na forum zakazana jest sprzedaż w szczególności: biletów PolskiBus.com; punktów z programów lojalnościowych, a także oferowania dokonania zakupu nagród z programów lojalnościowych dla osób trzecich; i innych towarów, których odsprzedaż jest zakazana przez regulamin sprzedawcy/usługodawcy lub przez prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (na przykład leku Malarone). Na forum bezwzględnie zakazana jest sprzedaż voucherów/kodów rabatowych, które przez usługodawców/sprzedawców są dystrybuowane nieodpłatnie, w szczególności dotyczy to okazji opisywanych na forum i w witrynie Fly4free.pl.
11. W przypadku odsprzedaży biletów dopuszczone jest oferowanie ich tylko w cenie mniejszej lub równej cenie nominalnej (np. bilety wstępu na wydarzenia)
12. Forum jest moderowane przez zespół Moderatorów i Administratorów. Każdy Moderator ma prawo wydawać wiążące decyzje w sprawach dotyczących Forum w imieniu Wydawcy. Administrator (nick oznaczony kolorem bordowym) ma uprawnienia Moderatora oraz dodatkowe funkcje techniczne.
13. Instancją odwoławczą w sprawie decyzji Moderatorów są administratorzy.
14. Administratorzy Forum i Moderatorzy mogą kasować, edytować, przenosić wypowiedzi naruszające Regulamin, regulamin działów, lub normy społeczne forum nie ujęte w regulaminach bez powiadamiania o tym Użytkowników Forum.
15. Wydawca może korzystać z systemu ostrzeżeń i banów, a także ograniczyć funkcjonalność, zawiesić lub usunąć konto oraz blokować dostęp do Usług poprzez blokadę Konta Użytkownika i danych rejestrowych w przypadku naruszania przez Użytkownika zasad korzystania z Forum.
16. Usługa Forum, przeznaczona jest wyłącznie do publikacji treści związanych z podróżami, turystyką, transportem. Wpisy i zdjęcia sprzeczne z § 4, a także niepowiązane z ww. tematem będą kasowane.

§ 8
Zasady dotyczące odpowiedzialności za zamieszczane Posty, artykuły i komentarze

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wprowadzaną treść swoich komunikatów i Konta Użytkownika. Osoby zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną.
2. Użytkownicy zobowiązują się, że publikując na łamach Serwisu wypowiedzi, relacje, zdjęcia i inne materiały objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne są od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek. Użytkownicy każdorazowo zobowiązują się do uzyskania uprzedniej zgody na wykorzystanie wizerunku, który jest uwidoczniony w materiałach.
3. Jako, że Serwis działa w ścisłej korelacji ze swoim profilem na portalu www.facebook.com treści i Posty zamieszczane w Serwisie mogą być publikowane na profilu Serwisu pod adresem www.facebook.pl/fly4free, na stronie głównej Serwisu, a także w newsleterze, na zasadach dozwolonego prawa cytatu.
4. Zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie Posty oraz inne treści pozostają widoczne w Serwisie także po usunięciu Konta Użytkownika, chyba że będzie to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takich przypadkach Post lub treść może zostać zanonimizowana lub usunięta.

§ 9
Rezerwacje w Serwisie

1. W Serwisie udostępniony jest widget (dalej zwany „widgetem”) za pośrednictwem którego można dokonać rezerwacji lotu, rezerwacji auta lub hotelu, a także przekierowania na stronę z ofertami podróży. Wydawca jedynie udostępnia przestrzeń podmiotom zewnętrznym, które są stroną zawieranych umów. Wydawca nigdy nie jest stroną umów zawieranych za pośrednictwem widgeta.
2. Z odpowiedniej zakładki widgeta wynika, kto jest stroną umowy zawieranej za pośrednictwem widgeta, dlatego też sugerujemy, aby Użytkownik każdorazowo przed skorzystaniem z widgeta zapoznał się regulaminem sług świadczonych przez dany podmiot – stronę umowy.

Rezerwacja lotów

3. W przypadku rezerwacji lotów za pośrednictwem widgeta Użytkownik zawiera umowę z eSKY.pl Spółką Akcyjną, z siedzibą w Radomiu, przy Placu Jagiellońskim 8, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383663, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, kapitał zakładowy 1 000 000 PLN.
4. eSKY.pl w przypadku linii lotniczych akredytowanych w IATA (International Air Transport Association) poprzez udostępnianie Użytkownikom oferty tych linii działa w charakterze agenta tych linii lotniczych, a w przypadku linii lotniczych niskokosztowych (tzw. Low Cost) eSKY.pl działa w charakterze pośrednika dokonującego w tych liniach lotniczych czynności faktycznych związanych z realizacją i doręczeniem biletu zamówionego w tych liniach lotniczych ściśle wg wskazań Użytkownika i w jego imieniu, a przekazywanych za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego lub Telefonicznego Centrum Obsługi. W przypadku połączeń czarterowych organizowanych przez organizatora turystycznego eSKY.pl działa jako agent i udostępnia warunki wskazane przez podmiot organizujący przelot.
5. Do umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem, a eSky.pl S.A. ma zastosowanie regulamin świadczenia przedmiotowej usługi przez eSky.pl S.A. opublikowany pod adresem www.esky.pl/regulamin.html.

Rezerwacja noclegów/hoteli

6. W przypadku rezerwacji noclegów/hoteli za pośrednictwem widgeta Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez HotelsCombined.com (HotelsCombined Pty Ltd 44 Bay Street Ultimo, 2007, NSW Sydney, Australia) zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie pomiotu będącego stroną umowy pod adresem http://www.hotelscombined.com/AboutUs/TermsOfUse.aspx?languageCode=PL

Rezerwacja aut

7. W przypadku rezerwacji aut za pośrednictwem widgeta Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez rentalcars.com (TravelJigsaw Limited, firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii, number rejestracyjny: 05179829, pod adresem 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA.) zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie pomiotu będącego stroną umowy pod adresem http://www.auto4free.pl/TermsAndConditions.do

Rezerwacja podróży last minute

8. W przypadku chęci dokonania rezerwacji podróży tzw. last minute za pośrednictwem widgeta Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową partnera, tj. do serwisu http://lastminuter.pl/

§ 10
Newsletter

1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera, wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), tj. aby na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Wydawca mógł przesyłać cyklicznie treści mające charakter informacji handlowych, marketingowych, a także informacji o nowych ofertach i promocjach dostępnych u Wydawcy i jego partnerów biznesowych.
2. Usługa subskrypcji Newslettera jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego zarejestrowanego Użytkownika.
3. W ramach usługi newslettera , za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłana jest informacja w formie listu e-mail, zawierająca
4. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych po zalogowaniu do Konta Użytkownika bądź wysyłając mail z takim żądaniem Wydawcy.
5. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 11
Pozostałe prawa i obowiązki
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta Użytkownika, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Użytkownika Wydawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Wydawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
3. Wydawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownik podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.
4. Wydawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
5. Reklamacje z tytułu świadczonych usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu można składać pisemnie na adres Alternatywy 6/107, 02-775 Warszawa lub pocztą e-mail na adres kontakt@fly4free.pl
6. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni.

§ 12
Rozstrzyganie sporów
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawcą, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawcy.

§ 13
Dane osobowe
1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Wydawcę w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w stosunku do osób, które wyraziły na to zgodę także w celu marketingowym.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
3. Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i i innych treści publikowanych w Serwisie jest zabronione.
4. Zmiana Regulaminu może się odbyć na zasadach określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Wydawcy poprzez Serwis.
2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Wydawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2
Administrator Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Wydawca, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3
Zbiór Danych Osobowych
1. Zbiory Danych Osobowych Użytkowników zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora przez ustawę o ochronie danych osobowych.
2. Wydawca wprowadził wysokie środki bezpieczeństwa.

§ 4
Zasady gromadzenia Danych Osobowych Użytkowników
1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
2. Rejestracja Konta Użytkownika, a dzięki temu dostęp do większej funkcjonalności serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.
3. Niepodanie przez Użytkownika Danych Osobowych nie pozwoli na Rejestrację.

§ 5
Zakres przetwarzania Danych Osobowych
1. Administrator poprosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych które to Użytkownik powinien podać w celu Rejestracji:
1) adres poczty elektronicznej,
2) dowolnie obraną nazwę Użytkownika.
2. Wydawca gromadzi także dane o adresie IP Użytkowników w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów.
3. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w celu marketingu usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Użytkownika oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

§ 6
Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania Rejestracji.
3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania.

§ 7
Informacje handlowe
1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.

§ 8
Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”
1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.
2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:
1) identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora,
2) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Hasła, oraz
3) optymalizacji korzystania z Serwisu,
4) dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, oraz
5) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
5. Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonano wizyty w Serwisie.

§ 9
Bezpieczeństwo
1. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
2. Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
3. Proszę pamiętać, że Wydawca nie będzie zwracał się o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Konta Użytkownika. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta Użytkownika osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu.

§ 10
Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
a) Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji umowy.
2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

§ 11
Prawa Użytkowników
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
4. Każdy Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Użytkownik zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@fly4free.pl
5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@fly4free.pl

§ 12
Postanowienia dodatkowe
1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis i Wydawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: kontakt@fly4free.pl