Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Czytaj więcej ›Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
REKLAMA

Kodeks Dobrych Praktyk

Czym jest niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk?

Niniejszy Kodeks, mimo że nawiązuje on do generalnych i abstrakcyjnych norm prawnych, nie stanowi powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Kodeks jest zbiorem norm o charakterze wewnętrznym i stanowi akt samokontroli Los Internetos sp. z o.o. Sp.k., w tym pracowników i współpracowników.

Głównym celem Kodeksu jest ochrona interesów autorów, właścicieli praw autorskich, czytelników i innych podmiotów praw autorskich.

Postanowienia ogólne

Kodeks, na zasadach w nim przewidzianych, jest stosowany przez każdego pracownika lub współpracownika Los Internetos.

Na podstawie zgłoszeń osób trzecich, innych przedsiębiorców, organów ochrony prawnej lub z własnej inicjatywy Los Internetos może stwierdzić naruszenie postanowień Kodeksu.

Kodeks będzie opublikowany na stronie internetowej Los Internetos, jak również udostępniany na każde życzenie na trwałym nośniku.

Wstęp

Utwór – to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Naczelną zasadą dotyczącą praw autorskich, jest wyraźny podział praw twórcy na autorskie prawa osobiste i majątkowe. Te pierwsze chronią więź twórcy z utworem. Więź ta może zaistnieć wyłącznie między autorem a jego dziełem i z tej racji nie może zostać w żadnej formie przeniesiona na osoby trzecie. Inaczej jest z prawami majątkowymi, obejmującymi uprawnienie do rozporządzania utworem i korzystania z niego, a także prawo pobierania z tego tytułu wynagrodzenia. Sama definicja autorskich praw majątkowych zakłada możliwość rozporządzania nimi, a więc korzystania z nich przez osoby inne niż twórca. Sytuacja, w której z autorskich praw majątkowych do utworu korzystają osoby inne niż twórca, może mieć różnorakie źródła.

Korzystanie z autorskich praw majątkowych przez osoby inne niż pierwotny podmiot praw autorskich może być następstwem jedynie zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich lub licencji. Na mocy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych ich właściciel (twórca lub inny uprawniony) dokonuje przeniesienia przysługujących mu uprawnień w określonym zakresie, w którym sam pozbywa się ich definitywnie. Zakres przeniesienia praw wynika z tzw. pól eksploatacji.

Pole eksploatacji definiowane jest jako konkretny sposób korzystania z dzieła.

Licencja -> Licencjobiorca uzyskuje upoważnienie do korzystania z utworu nie tylko na określonym terytorium i w określonym zakresie, lecz także na ustalony czas.

Źródłem licencji może być zarówno umowa zawierana pomiędzy podmiotem uprawnionym a licencjobiorcą, jak i przepisy samej ustawy – tzw. licencje ustawowe.

Licencje ustawowe

Istnieją ograniczenia praw wyłącznych przysługujących twórcom, które bywają różnie klasyfikowane, przyjmując najczęściej postać tzw. dozwolonego użytku (osobistego i publicznego) oraz licencji przymusowych.

Dozwolony użytek (ang. fair use) polega na ograniczeniu monopolu właściciela praw autorskich oznaczającym zezwolenie na korzystanie – bez konieczności uzyskiwania jego zgody – z już rozpowszechnionego utworu pod ściśle określonymi warunkami i w ściśle określonych sytuacjach.

Prawo autorskie nie jest w stanie dokładnie określić, jak zastosować dozwolony użytek (o którym mowa dalej), ponieważ nie nadąża za praktyką, a zakres i sposób wykorzystywania utworów różnią się w czasie oraz w związku z rozwojem technologii.

Przykłady licencji ustawowych

Dozwolony użytek publiczny, obejmujący przede wszystkim prawo przedruku i prawo cytatu, ma na celu umożliwienie swobodnego dostępu do chronionych dóbr w interesie publicznym.
Przepisy o dozwolonym użytku publicznym (art. 24-33) upoważniają określone w nich podmioty do korzystania z utworów. Eksploatacja ta nie wymaga uzyskania zgody podmiotu uprawnionego i jeżeli ustawa nie stanowi inaczej – uiszczenia wynagrodzenia. Zakres użytkowania z utworów musi się jednak odbywać przy zachowaniu wymienionych w ustawie przesłanek, a nadto w granicach wyznaczonych przez art. 34 i 35.

Podstawowym warunkiem dozwolonego użytku publicznego jest to, że utwór powinien być wcześniej rozpowszechniony, aby nie naruszać podstawowego autorskiego prawa osobistego, jakim jest prawo do decydowania o jego publikacji. Za utwór rozpowszechniony, zgodnie z art. 6 Ustawy, uważa się utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie.

Prawo cytatu

Zgodnie z artykułem 29 ust. 1 Ustawy, wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Konstrukcja ta pozwala na eksploatację utworu bez wymogu uzyskania zgody twórcy, jak i (w przeciwieństwie do opisanego wyżej prawa przedruku) bez konieczności wypłacenia mu stosownego wynagrodzenia.

Licencje umowne

O ile do uzyskania licencji ustawowej wystarczy prawidłowe zastosowanie przepisów Ustawy, o tyle do uzyskania licencji w zakresie przekraczającym zakres dozwolonego użytku niezbędne jest zawarcie z podmiotem uprawnionym odrębnej umowy.

Jak już wspomniano wyżej, umowa powinna dokładnie określać zarówno zakres przedmiotowy udzielonej licencji (pola eksploatacji, na których licencjobiorca może wykorzystywać utwór), jak i jej zakres terytorialny i czasowy.

Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 Ustawy, twórca, na mocy umowy licencyjnej, może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

ZASADY KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK W ODNIESIENIU DO TREŚCI (W TYM FOTOGRAFII)

Podstawowym celem działania wydawcy jest zbieranie i dostarczanie odbiorcom wiarygodnych i rzetelnych informacji oraz materiałów;

Wszelkie działania niezależnie od ich formy i sposobu komunikowania, podejmowane przez Los Internetos powinny być: i. prowadzone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ii. zgodne z zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami, iii. tworzone i prowadzone w dobrej wierze.

Zakazane są wszelkie działania wykorzystujące treść, która: i. narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, ii. narusza prawa osób trzecich, dobra osobiste, w tym wizerunek, godność i cześć, iii. zawiera treści obraźliwe lub poniżające, bądź zachęca do obrażania lub poniżania jakichkolwiek osób, iv. zawiera treści dyskryminujące z jakiegokolwiek powodu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną bądź zachęca do dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu;

ZASADY KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK W ODNIESIENIU DO FOTOGRAFII

Wszelkie formy obrazu, w tym fotografie są uznawane za utwory, a postępowanie z nimi jest zgodne z prawami udzielonymi przez autora lub autorów lub ich przedstawiciela;

Podstawowym źródłem pozyskiwania fotografii są licencjodawcy, w tym serwisy udostępniające fotografie w ramach określonych, odpłatnych umów licencyjnych.

Los Internetos korzysta w szczególności z następujących serwisów (licencjodawców) : „Shutterstock”, „Fotolia”, lub „Istock”, oraz wyłącznie w zakresie i biorąc pod uwagę ograniczenia z tytułu udzielonej Los Internetos przez dany serwis licencji, oraz ze szczególną dbałością o prawa autorskie twórców;

Możliwe jest korzystanie z serwisów (licencjodawców), które udostępniają fotografie czy grafiki na postawie licencji tzw. „Royalty free” lub typu „copyleft”, która umożliwia dalsze rozpowszechnianie objętego nią utworu, wyłącznie jeżeli zakres licencji upoważnia do korzystania z fotografii w przedmiotowym zakresie;

Podstawowe zasady (rodzaje) licencji Creative Commons (nieodpłatnej):

 • Uznanie Autorstwa [ang. Attribution (BY)] – zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy;
 • Użycie Niekomercyjne [ang. Noncommercial (NC)] – zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych;
 • Bez Utworów Zależnych [ang. No Derivative Works (ND)] – zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych;
 • Na Tych Samych Warunkach [ang. Share Alike (SA)] – zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieł, pod warunkiem że będą one opublikowane na takiej samej licencji;

Zakazane jest używanie fotografii, co do których nie ma pewności odnośnie:

 • zakresu praw regulujących korzystanie z fotografii,
 • autora zdjęcia,
 • zakresu licencji;

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do:

 • zakresu praw regulujących korzystanie z fotografii,
 • zakresu licencji,

osoba zamierzająca wykorzystać fotografię zobowiązana jest do uprzedniego kontaktu z departamentem prawnym w celu usunięcia wątpliwości w zakresie możliwości wykorzystania utworu lub bezpośredni kontakt z licencjodawcą;

Los Internetos ponosi pełną odpowiedzialność za publikację fotografii w należących do Los Internetos serwisach internetowych za inną formę publikacji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Każdy pracownik i współpracownik, w którego zakresie obowiązków jest przygotowywanie lub publikacja treści, przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Kodeksem, a także powinien przejść szkolenie dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych, aby w pełni poznać otoczenie prawne niezbędne do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków;

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Los Internetos odpowiedzialni za publikacje w serwisie zapoznają się z odpowiednimi, aktualnymi przepisami prawa, w tym regulującymi uprawnienia z tytułu praw autorskich, w tym w szczególności z przepisami:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.) w odpowiednim zakresie;
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83) tj. z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631);
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24)

i stosują ww. przepisy w toku swojej działalności.

PRZYPADKI NARUSZENIA PRAWA I NINIJESZEGO KODEKSU

Każdy, kto podejrzewa, iż w toku działalności Los Internetos doszło do naruszenia praw autorskich, czy też innych przepisów prawa może zgłosić ten fakt na adres mailowy kontakt@fly4free.pl;

Los Internetos zobowiązuje się do drobiazgowej analizy i wyjaśnienia każdego zgłoszenia naruszenia praw.

WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2015 roku i od tej daty ma moc wiążącą.

Kos, panorama

Wakacje na Kos: tydzień za 682 PLN

1 godzinę temu
REKLAMA
Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Czytaj więcej ›Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
porównaj loty, hotele, lot+hotel