Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. [ 2 posty(ów) ] 
Autor Wiadomość
#1 PostWysłany: 03 Lis 2017 13:34 

Rejestracja: 21 Paź 2017
Posty: 3
Citi Handlowy organizuje z agorą promocję na konto bankowe z kartą i bonem do 400zł
Link: https://www.online.citibank.pl/formularz/karta-kredytowa/zyskaj-400zl-na-zakupy-w-biedronce-z-karta-kredytowa-citibank/
Poniżej regulamin
Regulamin oferty
„Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank
i zdobądź elektroniczny voucher do sklepu Biedronka”
(„Regulamin”)
Organizator
1. Organizatorem Oferty „Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank i  zdobądź elektroniczny voucher do  sklepu Biedronka”
(„Oferta”) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany
w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego
wynosi 522.638.400 złotych, kapitał w pełni opłacony („Bank”); adres do korespondencji elektronicznej
http://www.citibankonline.pl/apps/custo ... ontactus/;
Czas trwania Oferty
2. Oferta obowiązuje od 10 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.;
3. Oferta obowiązuje na  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w  ramach kampanii internetowej przeprowadzanej na  stronie
https://www.online.citibank.pl/formular ... -citibank/
Warunki Oferty
4. Z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu
art. 221
kodeksu cywilnego („Uczestnicy”), które:
a) w okresie i miejscu obowiązywania Oferty wypełnią i prześlą do Banku dedykowany formularz kontaktowy na stronie internetowej:
https://www.online.citibank.pl/formular ... -citibank/ („Formularz);
b) w trakcie kontaktu z przedstawicielem Banku podjętego na podstawie przesłanego formularza kontaktowego złożą wniosek
o główną Kartę Kredytową Citibank („Karta”) i zawrą na tej podstawie umowę o wnioskowany produkt,
c) przed zawarciem umowy o Kartę dostarczą wymagany przez Bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający
deklarowane na wniosku o produkt dochody („Dokument dochodowy”), zgodnie z listą wymaganych przez Bank Dokumentów
dochodowych dla poszczególnych form zatrudnienia klientów, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Przy czym, jeśli
dostarczone dokumenty nie są  wystarczające do  potwierdzenia zdolności kredytowej Uczestnika, Bank ma prawo poprosić
o dostarczenie dodatkowych dokumentów;
d) zalogują się przynajmniej 1 raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem http://www.citihandlowy.pl/logowanie/
lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu
zawarcia umowy o Kartę (data zawarcia umowy będzie widoczna na umowie),
e) dokonają Kartą, kartą dodatkową wydaną do Karty lub nośnikiem zbliżeniowym przez okres 2 kolejnych miesięcy, co najmniej 5
transakcji miesięcznie, nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy
o Kartę (data zawarcia umowy będzie widoczna na umowie), które spełniały następujące kryteria:
• będą to transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
• nie będą przelewami z Rachunku Karty,
• nie będą transakcjami zwróconymi lub niezaksięgowanymi w systemie Banku,
• będą zaksięgowane w systemie Banku w miesiącu, w którym zostały dokonane;
f) podczas składania wniosku o Kartę wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz wyrażą
zgodę na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną (oświadczenia nr 4 oraz 5 na Wniosku o wydanie Karty
Kredytowej Citibank);
5. Z Oferty wyłączone są:
a) osoby, które od 1 stycznia 2015 roku posiadały główną Kartę Kredytową Citibank,
b) osoby będące pracownikami Banku lub spółek zależnych Banku,
c) osoby współpracujące z Bankiem na podstawie umów cywilnoprawnych,
d) członkowie władz Banku,
e) osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Oferty – pracownicy którejkolwiek z agencji bądź firm współpracujących
z Bankiem przy organizacji Oferty a także rodzice, rodzeństwo oraz małżonkowie tych osób,
f) osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,
g) obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub
spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”),
który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 3 lat. 
Nagroda
6. Każdy uczestnik, który spełni warunki opisane w Punkcie 4 lit. od a) do e) otrzyma elektroniczny voucher („Voucher”) o wartości
400 zł na zakupy w sklepach Biedronka („Nagroda”);
7. O spełnieniu warunków przyznania Nagrody, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości w systemie
bankowości elektronicznej Citibank Online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił
warunki Oferty.
8. Nagroda zostanie wysłana w tej samej wiadomości i terminie, o którym mowa w pkt. 7 powyżej;
9. Nagrody będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości w formie
pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę;
10. W przypadku rezygnacji z Nagrody Uczestnik nie otrzyma równowartości tej Nagrody w formie pieniężnej;
11. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej Nagrody.
Podatek
12. Nagrody w ramach Oferty są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Voucher
13. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia z wykorzystaniem Vouchera są określone przez jego wystawcę i dostępne w Regulaminie
wykorzystania elektronicznego Vouchera w ramach akcji „Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank i zdobądź elektroniczny
voucher do sklepu Biedronka”, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Postępowanie reklamacyjne
14. Bank przyjmuje skargi i reklamacje od Klientów w poniższej formie:
a) pisemnej – złożonej osobiście w Oddziale Banku w godzinach pracy Oddziału, albo przesłanej na adres Citi Handlowy, Departament
Obsługi Reklamacji i Zapytań Klientów, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa, z adnotacją „Zostań posiadaczem Karty Kredytowej
Citibank i zdobądź elektroniczny voucher do sklepu Biedronka”,
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Banku;
c) w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Banku, przez Citibank Online po zalogowaniu w zakładce „Kontakt
z bankiem” oraz na stronie http://www.citibank.pl korzystając z formularza reklamacyjnego,
15. Aktualne dane kontaktowe umożliwiające złożenie skargi i reklamacji są dostępne na stronie internetowej Banku (http://www.citibank.pl).
16. Na żądanie Klienta Bank potwierdza wpływ skargi i reklamacji w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
17. Klient ma możliwość złożenia skargi lub reklamacji przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w formie
pisemnej notarialnie poświadczonej, notarialnej bądź udzielonym przez Klienta w  Oddziale Banku w  zwykłej formie pisemnej
w obecności pracownika Banku.
18. Złożenie skargi lub reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyśpieszy rzetelne jej rozpatrzenie przez
Bank chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania ze skargą bądź reklamacją.
19. Bank może zażądać od Klienta przedstawienia informacji i dokumentów uzupełniających, o ile ich przedstawienie jest niezbędne
do rozpatrzenia skargi bądź reklamacji.
20. W celu umożliwienia szybkiego i efektywnego rozpatrzenia skargi lub reklamacji, zaleca się aby reklamacja zawierała opis zdarzenia,
którego dotyczy, wskazanie uchybienia, które jest jej przedmiotem, podanie nazwiska pracownika obsługującego Klienta (lub
okoliczności pozwalających na jego identyfikację), a w przypadku poniesienia szkody, określenie w sposób wyraźny roszczenia Klienta
z tytułu zaistniałych nieprawidłowości.
21. O wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Klient zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Bank.
22. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie,
o którym mowa w pkt. 21 powyżej, Bank w informacji przekazywanej Klientowi:
a) wyjaśni przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) określi przewidywany termin rozpatrzenia skargi bądź reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni
od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.
23. Na złożoną skargę lub reklamację Bank może udzielić odpowiedzi:
a) w postaci papierowej na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Umowie;
b) za pomocą innego trwałego nośnika informacji tj. SMS, na wskazany numer telefonu Klienta;
c) na wniosek Klienta pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail Klienta.
24. Bank informuje, że działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
25. Bank informuje, że Klient może skorzystać z pozasądowych trybów rozstrzygania sporów:
a) przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku Banku Polskich, zgodnie z Regulaminem Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego
dostępnym na dzień zawarcia Umowy na stronie internetowej pod adresem http://www.zbp.pl/arbiter, w przypadku gdy wartość przedmiotu
sporu nie przekracza kwoty 12.000 zł, na podstawie pisemnego lub elektronicznego wniosku Klienta, do którego należy dołączyć
dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub oświadczenie Klienta, że w terminie 30 dni
nie uzyskał od Banku odpowiedzi na swoją skargę;
b) przed Rzecznikiem Finansowym, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, na podstawie wniosku Klienta złożonego w sytuacji nieuwzględnienia
jego roszczeń przez Bank. Strona internetowa Rzecznika Finansowego: http://rf.gov.pl/;
c) przed sądem polubownym działającym przy Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z jego regulaminem. Szczegółowe informacje
o sądzie polubownym są dostępne na stronie http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny.
Przed podjęciem decyzji o  poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego Uczestnik powinien zapoznać się z  treścią
regulaminu tego sądu oraz taryfą opłat.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy
stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.
10/2017


Ostatnio edytowany przez Washington 04 Lis 2017 13:28, edytowano w sumie 2 razy
podmiana linka
Góra
 Relacje PM off  
 
#2 PostWysłany: 03 Lis 2017 21:24 

Rejestracja: 21 Paź 2017
Posty: 3
Błąd - to jest 400zł :)
Góra
 Relacje PM off  
 
 [ 2 posty(ów) ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: CommonCrawl [Bot] oraz 0 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

  
phpBB® Forum Software © phpBB Group