Fly4free.pl

Regulamin Usługi Newsletter

Regulamin świadczenia usługi Newsletter drogą elektroniczną

 

§ 1
Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi Newsletter drogą elektroniczną przez Los Internetos sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000621376, posługującej się nr NIP: 7010582929 oraz REGON: 364640737 (dalej „Los Internetos” lub „Usługodawca”).

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z Usługi;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Aplikacja – aplikacja PushApp (szczegółowe informacje na https://pushapp.pro/) za pośrednictwem której można otrzymywać Usługę;
 5. Serwis Internetowy (także „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.fly4free.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usług;
 6. Usługa (Newsletter) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie;

§ 3
Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowieniami Regulaminu oraz do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

§ 4
Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić usługę Newsletter, tj. zamówić otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), w tym na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (zgodnie z wykonanym przez Użytkownika wyborem) tj. aby na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub urządzenie Usługodawca przesyłał cyklicznie treści mające charakter informacji handlowych, marketingowych, a także informacji o nowych ofertach i promocjach dostępnych u Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.
 2. Wskazane przez Użytkownika hashtagi i ustawienia subskrypcji polegają na wskazaniu Usługodawcy preferencji Użytkownika lub jego zainteresowań, ale nie stanowią o treści przesyłanych przez Usługodawcę informacji
 3. Warunkiem zamówienia i korzystania z Usługi jest akceptacja warunków Regulaminu.
 4. Użytkownik może zamówić Usługę za pośrednictwem Serwisu (https://www.fly4free.pl/) lub Aplikacji.
 5. Usługa Newsletter jest usługą bezpłatną.
 6. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych.
 7. Korzystanie z Usługi wymaga, w zależności od dokonanego wyboru, posiadania poprawnie działającej poczty email lub telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, na które będzie przesyłana informacja handlowa.

§ 5
Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu świadczonych Usług można składać pisemnie na adres ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa lub pocztą e-mail na adres kontakt@fly4free.pl
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni.

§ 6
Poufność i ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb realizacji Usługi Newsletter jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o przepisy Ustawy.
 3. Usługodawca zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Ustawie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych lub ich poprawiania.
porównaj loty, hotele, lot+hotel
Nowa oferta: . Czytaj teraz »