REKLAMA

Regulamin konkurs Projekt: wyprawa. #travelmarketing

§1 [Postanowienia ogólne]

1. Organizatorem konkursu jest wydawca Fly4free.pl Los Internetos sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 50, lok. 515, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000621376, posługującej się nr NIP: 7010582929 oraz REGON: 364640737, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany na stronie www.fly4free.pl w publikacji promującej książkę autorstwa Michała Leksińskiego „Projekt: wyprawa. #travelmarketing”, nad którą patronat medialny objęła redakcja Fly4free.pl.
3. Konkurs ma na celu promocję książki Michała Leksińskiego „Projekt: wyprawa. #travelmarketing”, nad którą patronat medialny objęła redakcja Fly4free.pl
4. Regulamin stanowi podstawę organizację Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników (dalej „Regulamin”).
5. Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.fly4free.pl/regulamin-konkursu-travelmarketing

§2 [Uczestnictwo w Konkursie]

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy wydawcy serwisu Fly4free tj. „Los Internetos sp. z o.o. sp. k.” jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy wydawnictwa „Bezdroża”, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Prawo do udziału w Konkursie mają wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej (dalej: „Uczestnik”).
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
7. Każdy uczestnik konkursu może tylko raz udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe.

§3 [Czas trwania Konkursu]

1. Konkurs rozpoczyna się 5 czerwca 2019 roku z chwilą opublikowania w witrynie www.fly4free.pl tekstu promującego książkę Michała Leksińskiego „Projekt: wyprawa. #travelmarketing”, nad którą patronat medialny objęła redakcja Fly4free.pl i trwa do godziny 23.59 tego samego dnia.

§4 [Zasady i Przebieg Konkursu]

1. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie, które zostanie opublikowane w tekście promującym książkę Michała Leksińskiego „Projekt: wyprawa. #travelmarketing”, nad którą patronat medialny objęła redakcja Fly4free.pl.
2. Uczestnik konkursu odpowiedź przesyła na wskazany adres mailowy tj. konkurs@fly4free.pl.
3. Uczestnik może wziąć udział w konkursie wyłącznie jeden raz, tzn. tylko jedna odpowiedź Uczestnika będzie brana pod uwagę w konkursie, a w przypadku wysłania większej niż 1 liczby odpowiedzi, tylko pierwsza odpowiedź będzie brana pod uwagę w konkursie.
4. Laureatów konkursu wyłania jury Organizatora.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu.
6. Organizator Konkursu poinformuje wraz z chwilą publikacji pytania konkursowego ile osób zostanie nagrodzonych oraz jakie otrzymają nagrody.
7. Nagrody wygrywają Uczestnicy, którzy najszybciej udzielą prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.
8. W przypadku stwierdzenia w okresie 5 dni po zakończeniu Konkursu, że Uczestnik, który wygrał nagrodę, naruszył postanowienia Regulaminu, a takie stwierdzenie nie było możliwe w trakcie trwania Konkursu, Organizator ma prawo żądać zwrotu otrzymanej nagrody lub jej równowartości. Za naruszenie Regulaminu uważa się również wszelkie próby fałszowania wyników Konkursu.
9. Los Internetos Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo weryfikacji udzielonej przez Uczestnika odpowiedzi pod kątem zgodności z prawem i dobrymi obyczajami. Odpowiedź nie może zawierać w szczególności treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub obscenicznych.
10. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie zostało udzielone w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedź ta zostanie unieważniona i nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wyników Konkursu.
11. Zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie strony w serwisie www.fly4free.pl
12. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Regulaminu.

§5 [Nagrody]

1. Nagrodami w Konkursie są książki Michała Leksińskiego „Projekt: wyprawa. #travelmarketing”.
2. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 PLN.
3. Warunkiem wydania nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę danych: nazwiska, imienia oraz adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym. Dane te zostaną przekazane w formie elektronicznej w ciągu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia o zwycięstwie.
4. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
5. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
6. W razie rezygnacji lub nieprzyjęcia przez Zwycięzcę nagrody, Organizator nie wypłaca jej ekwiwalentu pieniężnego.
7. Laureat traci prawo do otrzymania nagrody jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go mailem o wygranej nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do jej realizacji. W takim wypadku nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi.
8. Nagrody zostaną przesłane do laureatów w terminie do 12 lipca 2019 roku.

§6 [Dane osobowe]

1. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 138, 723) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy) jest dobrowolne, przy czym niepodanie tych danych uniemożliwia udział w konkursie oraz otrzymanie nagrody.
3. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z udziałem w konkursie (dalej: „Dane Osobowe”) jest Wydawca, tj. Los Internetos sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 50, lok. 515, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000621376, posługująca się nr NIP: 7010582929 oraz REGON: 364640737, zwany dalej Administratorem.
4. Inspektorem Ochrony Danych w jest Los Internetos sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie jest Pan Krzysztof Dadura (krzysztof.dadura@weblaw.pl).
5. Dane osobowe uczestników tj. imię i nazwisko oraz adres pocztowy będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu tj. w celu przeprowadzenia Konkursu, realizacji i odbioru nagrody – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu oraz przez okres, kiedy możliwe jest składanie reklamacji i roszczeń w związku z Konkursem.
7. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§7 [Postępowanie reklamacyjne]

1. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać mailowo na adres Organizatora: loty@fly4free.pl przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu. W tytule maila należy wpisać: „Projekt: wyprawa. #travelmarketing”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Organizatora na adres wskazany w reklamacji.

§7 [Postanowienia końcowe]

1. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Do których krajów pojedziemy bez problemu? Wszystkie obostrzenia w jednym miejscu! »
REKLAMA
porównaj loty, hotele, lot+hotel
Nowa oferta: . Czytaj teraz »
Akceptuję Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Czytaj więcej ›Technologię tę w ramach Fly4free.pl wykorzystują również nasi partnerzy, których listę znajdziesz tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zakończyć korzystanie z Fly4free.pl. Pozostawienie komunikatu, dalsze przeglądanie Fly4free.pl lub kliknięcie w przycisk „Akceptuję” oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies.