REKLAMA

Regulamin konkursu podróż z Qatar Airways

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia Konkursu, w którym zadaniem uczestników jest rozwiązanie quizu składającego się z 15 pytań zamkniętych oraz udzielenie odpowiedzi opisowej na 1 pytanie otwarte (zwany dalej „Konkursem”). Nagrodą główną będą dwa darmowe bilety w dwie strony, do jednej z wybranych przez zwycięzcę destynacji Qatar Airways, do jednoczesnego wykorzystania.

2. Konkurs jest organizowany przez Qatar Airways QCSC, spółkę prawa Kataru (nr 16070 rejestru handlowego), z głównym miejscem prowadzenia działalności w Qatar Airways Tower, Airport Road, PO Box 22550, Doha, Katar, o kapitale zakładowym w wysokości 143.800.010 riali (zwana dalej „Qatar Airways”) za pośrednictwem portalu internetowego Fly4free. Qatar Airways funduje nagrodę główną oraz pozostałe nagrody rzeczowe i wykonuje wszelkie czynności związane z Konkursem, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Qatar Airways realizuje swoje uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu za pośrednictwem Qatar Airways QCSC (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000255968, REGON: 140529315, NIP: 1070005026.

3. Partnerem Konkursu wykonującym niektóre czynności związane z konkursem jest spółka Los Internetos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50, lok. 515, 00-695 Warszawa, przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000621376, posiadający nr NIP: 7010582929, (zwany dalej „Fly4free”), zgodnie z postanowieniami umowy z Qatar Airways.

4. Qatar Airways i Fly4free wykonują czynności w ramach Konkursu każdy we własnym zakresie, na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Qatar Airways i Fly4free ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich jedynie za własne działania lub zaniechania. Odpowiedzialność Qatar Airways i Fly4free nie ma charakteru odpowiedzialności solidarnej.

5. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

6. Konkurs jest organizowany wyłącznie w Internecie, na łamach portalu internetowego Fly4free, pod adresem: http://podroz-qatar-airways.fly4free.pl/ (dalej: „Strona internetowa Konkursu”).

7. O organizacji Konkursu Fly4free ogłosi na swojej stronie internetowej oraz na swojej stronie w serwisie społecznościowym Facebook.

8. Konkurs będzie trwał od 15.11.2016 r. do 21.11.2016 r. do godziny 23:59.

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Prawo do udziału w Konkursie mają wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zarejestrowały się używając własnych imion, nazwiska oraz adresu e-mail na Stronie internetowej Konkursu (dalej: „Uczestnik”).

2. Zadaniem Uczestnika jest rozwiązanie quizu składającego się z 15 pytań zamkniętych oraz udzielenie odpowiedzi opisowej na 1 pytanie otwarte, przygotowane wspólnie przez Qatar Airways i Fly4free.

3. Prawa do udziału w Konkursie nie mają pracownicy Qatar Airways oraz Fly4free, jak również osoby pozostające z nimi w stosunku zlecenia lub innym podobnym stosunku cywilnoprawnym oraz członkowie ich rodzin.

§3 ZASADY KONKURSU

1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie po rejestracji na Stronie internetowej Konkursu, polegającej na podaniu imion, nazwiska oraz adresu e-mail Uczestnika. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna zawierająca link potwierdzający prawdziwość podanego adresu. Po kliknięciu w przesłany link Uczestnik zostanie zarejestrowany i możliwe będzie korzystanie z Aplikacji Konkursowej umieszczonej na Stronie internetowej Konkursu, umożliwiającej udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte oraz przesłanie odpowiedzi opisowej na pytanie otwarte.

2. Dokonując rejestracji Uczestnik powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrazić zgodę na jego treść a także wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Qatar Airways i Fly4free oraz wyrazić zgodę na zebranie danych osobowych, ich przetwarzanie i przekazanie do państwa trzeciego, zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu.

3. Konkurs polega na rozwiązaniu przez uczestników quizu składającego się z 15 pytań zamkniętych oraz udzieleniu odpowiedzi opisowej na 1 pytanie otwarte, przygotowane wspólnie przez Qatar Airways oraz Fly4free. Każdy Uczestnik ma prawo wziąć udział w Konkursie jeden raz.

4. Poprawność odpowiedzi udzielonych na pytania zamknięte będzie weryfikowana przez Aplikację Konkursową przygotowaną w tym celu przez Fly4free.

5. W dalszej kolejności jury (dalej: „Jury”) w składzie 2 osób (1 przedstawiciel wyznaczony przez Qatar Airways oraz 1 przedstawicieli wyznaczony przez Fly4free) oceni odpowiedzi na pytanie otwarte, przygotowane przez osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte.

6. Konkurs wygrywa Uczestnik, którego odpowiedź na pytanie otwarte została wybrana przez Jury (zostanie on wybrany spośród osób, które udzieliły poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte). Jury wyłoni też laureatów miejsc od II do V.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 25.11.2016 r.

8. W przypadku stwierdzenia, w okresie 14 dni po zakończeniu Konkursu, że Uczestnik, który wygrał jedną z nagród przewidzianych w Konkursie, naruszył postanowienia Regulaminu, a takie stwierdzenie nie było możliwe w trakcie trwania Konkursu, Qatar Airways ma prawo żądać zwrotu otrzymanej nagrody lub jej równowartości.

9. Qatar Airways i Fly4free zastrzegają sobie prawo weryfikacji odpowiedzi udzielonych na pytanie otwarte pod kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami. Odpowiedzi na pytanie otwarte nie mogą zawierać w szczególności treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub obscenicznych.

10. Zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie Strony internetowej Konkursu, Aplikacji Konkursowej oraz stron w serwisie społecznościowym Facebook, na których Fly4free zamieszcza ogłoszenie o organizacji Konkursu.

11. Zabronione jest wykorzystywanie Strony internetowej Konkursu, Aplikacji Konkursowej oraz stron w serwisie społecznościowym Facebook, na których Fly4free zamieszcza ogłoszenie o organizacji Konkursu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.

12. Qatar Airways ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Regulaminu.

§4 NAGRODA GŁÓWNA

1. Nagrodą główną, za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie są dwa darmowe bilety w dwie strony, do jednoczesnego wykorzystania, do jednej z wybranych przez zwycięzcę destynacji Qatar Airways, z wyjątkiem Australii, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Nowej Zelandii, oraz nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości biletu przeznaczona w całości na zapłatę należnych podatków. Fundatorem nagrody głównej jest Qatar Airways. Wartość biletu uzależniona jest od trasy wybranej przez Uczestnika.

2. Bilety, o których mowa w ustępie poprzedzającym, muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 stycznia 2017 r. (rozpoczęcie podróży) do 31 marca 2017 r. (zakończenie podróży), a rezerwacja musi nastąpić w okresie od 29 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. W przypadku niedokonania rezerwacji we wskazanym powyżej terminie, termin podróży zostanie wyznaczony przez Qatar Airways. Rezerwacja musi być dokonana na adres e-mail, który Uczestnik podał przy rejestracji udziału w Konkursie.

3. Wszystkie należne podatki oraz opłaty lotniskowe, związane z wygranym biletem, zostaną opłacone przez Qatar Airways. Qatar Airways pobierze od Uczestnika, któremu przyznano nagrodę główną, podatek dochodowy od osób fizycznych liczony od łącznej wartości nagród, tj. biletu i nagrody pieniężnej, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Uczestnik upoważnia Qatar Airways do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa powyżej z nagrody pieniężnej stanowiącej część nagrody głównej. Uczestnik nie będzie wnosić do Qatar Airways jakichkolwiek roszczeń o wypłatę kwoty pieniężnej stanowiącej część nagród – w zakresie w jakim ta kwota pieniężna zostanie przeznaczona na należne podatki.

4. Otrzymany list upoważniający do odbioru biletu musi zostać przekazany Qatar Airways w formie skanu na adres e-mail: wawagencysupport@pl.qatarairways.com bądź pocztą na adres: Qatar Airways QCSC (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

5. Bilet może być wykorzystany jedynie na rejsy wylatujące z Warszawy (WAW) i powracające do Warszawy (WAW). Loty krajowe nie są zawarte w bilecie.

6. Główna Nagroda musi być zrealizowana przez zwycięzcę Konkursu i jedną wskazaną przez niego osobę. Główna Nagroda nie może zostać przeniesiona na inną osobę.

7. Wszystkie loty realizowane w ramach biletu nagrody powinny zostać zarezerwowane jednocześnie.

8. Warunkiem wydania nagrody głównej jest przekazanie przez Zwycięzcę Qatar Airways danych niezbędnych do wykonania przez Qatar Airways obowiązków podatkowych, w szczególności: nazwiska, imienia, daty urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta), Urzędu Skarbowego właściwego dla Zwycięzcy. Dane te zostaną przekazane w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia o zwycięstwie. Dane zostaną przekazane Qatar Airways QCSC (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie w formie elektronicznej na adres e-mail: wawagencysupport@pl.qatarairways.com bądź pocztą na adres: Qatar Airways QCSC (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

9. Qatar Airways zastrzega, że zastosowanie mogą mieć ograniczenia wynikające z Warunków Przewozu Qatar Airways i właściwych przepisów dotyczących ograniczeń w przewozie osób i rzeczy, a także przepisów ustawowych dotyczących w szczególności obowiązku posiadania wymaganych dokumentów podróży, w tym paszportu, wiz, dokumentów szczepień itp.

§5 POZOSTAŁE NAGRODY

1. Nagrodą dla Uczestnika, który zajmie drugie miejsce w Konkursie jest model samolotu Boeing 787 w skali 1:100.

2. Nagrodą dla Uczestnika, który zajmie trzecie miejsce w Konkursie jest model samolotu Boeing 777 w skali 1:100.

3. Nagrodą dla Uczestnika, który zajmie czwarte miejsce w Konkursie jest model samolotu Boeing 777 w skali 1:100.

4. Nagrodą dla Uczestnika, który zajmie piąte miejsce w Konkursie jest plecak z logo Qatar Airways.

5. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 PLN. Na podstawie w/w przepisów od nagród za miejsca od II do V podatku nie odprowadza się.

6. Fundatorem wszystkich nagród jest Qatar Airways.

7. Qatar Airways i Fly4free zastrzegają sobie prawo zastąpienia nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 1 – 4 powyżej, innymi nagrodami rzeczowymi o zbliżonej wartości.

§6 ZAWIADAMIANIE LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD

1. Uczestnicy, zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości e-mail wysłanej przez Fly4free na adres e-mail podany przy dokonywaniu rejestracji.

2. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 8, warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Uczestnika w formie wiadomości e-mail następujących informacji: imienia (imion) i nazwiska Uczestnika, adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz numeru telefonu w terminie 5 dni roboczych od wysłania przez Fly4free wiadomości, o której mowa w ustępie poprzedzającym. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszego ustępu, Uczestnik traci prawo do nagrody, a Qatar Airways ma prawo przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi.

3. Qatar Airways ani Fly4free nie pokrywają kosztów poniesionych przez Uczestnika, a związanych z odbiorem i realizacją nagrody głównej oraz odbiorem pozostałych nagród, w tym podatków.

4. Nagroda główna zostanie Uczestnikowi przekazana w formie certyfikatu – biletu nagrody.

5. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera w terminie 14 dni od dnia przekazania przez laureata danych adresowych.

§7 REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej przeprowadzenia Konkursu, począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 3 dni roboczych po jego zakończeniu.

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: loty@fly4free.pl

3. W reklamacji należy podać imię (imiona), nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz numer telefonu kontaktowego.

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Qatar Airways.

5. Po rozpoznaniu reklamacji przez Qatar Airways wnoszącemu reklamację nie przysługują dalsze środki prawne.

§8 DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnik wyraża zgodę na:

a) zebranie jego danych osobowych w postaci: imion, nazwiska, adresu e-mail przez Los Internetos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50, lok. 515, 00-695 Warszawa, przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000621376, posiadającego nr NIP: 7010582929, prowadzącą serwis internetowy pod adresem http://fly4free.pl

b) przetwarzanie zebranych danych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i innych celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jak również w celach marketingowych Los Internetos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz odbiorcy danych – Qatar Airways QCSC z siedzibą w Doha (Katar),

c) przekazanie przez Los Internetos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zebranych danych osobowych odbiorcy – Qatar Airways QCSC z głównym miejscem prowadzenia działalności w Qatar Airways Tower, Airport Road, PO Box 22550, Doha, Katar – do państwa trzeciego, tj. do Państwa Kataru.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa w Konkursie. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do zebranych danych oraz prawo do ich poprawiania.

§9 POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. Treść Regulaminu będzie dostępna na Stronie internetowej Konkursu od dnia rozpoczęcia Konkursu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli.

4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

ryanair
Do których krajów pojedziemy bez problemu? Wszystkie obostrzenia w jednym miejscu! »
REKLAMA
porównaj loty, hotele, lot+hotel
Nowa oferta: . Czytaj teraz »
Akceptuję Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Czytaj więcej ›Technologię tę w ramach Fly4free.pl wykorzystują również nasi partnerzy, których listę znajdziesz tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zakończyć korzystanie z Fly4free.pl. Pozostawienie komunikatu, dalsze przeglądanie Fly4free.pl lub kliknięcie w przycisk „Akceptuję” oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies.