Fly4free.pl

Regulamin konkurs:

§1 [Postanowienia ogólne]

1. Organizatorem konkursu jest wydawca Fly4free.pl Los Internetos sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 50, lok. 515, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000621376, posługującej się nr NIP: 7010582929 oraz REGON: 364640737, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany na stronie www.fly4free.pl w publikacji promującej książkę „Polacy last minute”, której autorem jest Justyna Dżbik-Kluge.
3. Konkurs ma na celu promocję książki „Polacy last minute”, której autorem jest Justyna Dżbik-Kluge.
4. Regulamin stanowi podstawę organizację Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników (dalej „Regulamin”).
5. Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.fly4free.pl/regulamin-konkurs-polacy-last-minute

§2 [Uczestnictwo w Konkursie]

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy wydawcy serwisu Fly4free tj. „Los Internetos sp. z o.o. sp. k.” jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Grupy Wydawniczej Foksal sp. z o.o., jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Prawo do udziału w Konkursie mają wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej (dalej: „Uczestnik”).
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
7. Każdy uczestnik konkursu może tylko raz udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe.

§3 [Czas trwania Konkursu]

1. Konkurs rozpoczyna się 25 czerwca 2021 roku z chwilą opublikowania w witrynie www.fly4free.pl tekstu promującego książkę „Polacy last minute”, której autorem jest Justyna Dżbik-Kluge i trwa do 26 czerwca 2021 roku do godziny 23.59.

§4 [Zasady i Przebieg Konkursu]

1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na zadanie, które zostanie opublikowane w tekście promującym książkę „Polacy last minute”, której autorem jest Justyna Dżbik-Kluge.
2. Odpowiedź na zadanie konkursowe nie może dłuższe niż 1000 znaków wraz ze spacjami i nie może być wcześniej nigdzie publikowane, wykorzystywane etc.
3. Uczestnik odpowiedź na zadanie konkursowe przesyła przez dedykowany formularz, który dostępny jest po zalogowaniu do konta użytkownika Fly4free.pl Link do formularza https://www.fly4free.pl/promocja-aplikacja/ jest umieszczony w konkursowym tekście na stronie www.fly4free.pl
4. Przesłanie zgłoszenia konkursowego możliwe jest jedynie gdy użytkownik konta Fly4free.pl posiada aktywne powiadomienia o ofertach od Fly4free.pl
5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie wyłącznie jeden raz, tzn. tylko jeden raz może przesłać odpowiedź na zadanie konkursowe.
6. Laureatów konkursu wyłania jury Organizatora.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu.
8. Organizator Konkursu poinformuje wraz z chwilą publikacji zadania konkursowego ile osób zostanie nagrodzonych oraz jakie otrzymają nagrody.
9. Nagrody wygrywają Uczestnicy, którzy zdaniem jury najciekawiej odpowiedzą na zadanie konkursowe.
10. W przypadku stwierdzenia w okresie 5 dni po zakończeniu Konkursu, że Uczestnik, który wygrał nagrodę, naruszył postanowienia Regulaminu, a takie stwierdzenie nie było możliwe w trakcie trwania Konkursu, Organizator ma prawo żądać zwrotu otrzymanej nagrody lub jej równowartości. Za naruszenie Regulaminu uważa się również wszelkie próby fałszowania wyników Konkursu.
11. Los Internetos Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo weryfikacji udzielonej przez Uczestnika odpowiedzi pod kątem zgodności z prawem i dobrymi obyczajami. Odpowiedź nie może zawierać w szczególności treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub obscenicznych.
12. W przypadku, gdy odpowiedź na zadanie konkursowe zostało udzielone w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedź ta zostanie unieważniona i nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wyników Konkursu.
13. Zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie strony w serwisie www.fly4free.pl
14. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Regulaminu.
15. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 czerwca 2021 roku w aktualizacji tekstu.

§5 [Nagrody]

1. Nagrodami w Konkursie są książki „Polacy last minute”, której autorem jest Justyna Dżbik-Kluge.
2. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 PLN.
3. Warunkiem wydania nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę danych: nazwiska, imienia oraz adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym. Dane te zostaną przekazane w formie elektronicznej w ciągu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia mailem o zwycięstwie.
4. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
5. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
6. W razie rezygnacji lub nieprzyjęcia przez Zwycięzcę nagrody, Organizator nie wypłaca jej ekwiwalentu pieniężnego.
7. Informacja o nagrodzie zostanie wysłana do laureata mailem na adres wskazany podczas rejestracji konta Fly4free.pl
8. Nieprzekazanie adresu pocztowego do wysyłki nagrody w terminie 7 dni od powiadomienia powoduje, że nagroda zostaje przyznana kolejnej osobie.
9. Nagrody zostaną przesłane do laureatów w terminie do 30 lipca 2021 roku.

§6 [Dane osobowe]

1. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 138, 723) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z udziałem w konkursie (dalej: „Dane Osobowe”) jest Wydawca, tj. Los Internetos sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 50, lok. 515, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000621376, posługująca się nr NIP: 7010582929 oraz REGON: 364640737, zwany dalej Administratorem.
3. Inspektorem Ochrony Danych w jest Los Internetos sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie jest Pan Krzysztof Dadura (krzysztof.dadura@weblaw.pl).
4. Dane osobowe uczestników podane podczas rejestracji konta będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu tj. w celu przeprowadzenia Konkursu, realizacji i odbioru nagrody – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
5. Adres pocztowy przekazany przez laureata będzie przetwarzany wyłącznie do celów związanych z wysyłką nagrody.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu oraz przez okres, kiedy możliwe jest składanie reklamacji i roszczeń w związku z Konkursem.
7. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§7 [Postępowanie reklamacyjne]

1. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać mailowo na adres Organizatora: loty@fly4free.pl przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu. W tytule maila należy wpisać: „Reklamacja – Polacy last minute”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Organizatora na adres wskazany w reklamacji.

§7 [Postanowienia końcowe]

1. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

porównaj loty, hotele, lot+hotel
Nowa oferta: . Czytaj teraz »